ReadyPlanet.com
งานพักผ่อนประจำปีบริษัท 2009กิจกรรมบริษัท

บรรยายกาศงาน Thaifex-world of food Asia 2015
บรรยากาศงาน MANUFECTURING EXPO 2015
งานพักผ่อนประจำปีบริษัท 2008
ออกงานแสดงสินค้า MTA Vietnam 2008
งามนสัมนาบริษัทปี 2008
แสดงงาน Propak Asia 2008
งานพักผ่อนประจำปีบริษัท 2007
งามนสัมนาบริษัทปี 2007
ออกงานแสดงสินค้า Propak 2007
ออกงานแสดงสินค้า Propak 2006
ออกงานแสดงสินค้า CAEXPO 2005