ReadyPlanet.com
แสดงงาน Propak Asia 2008

งานแสดงสินค้า Propak Asia2008 ที่ BITEC บางนา
วันที่ 11-14 มิถุนายน 2551
กิจกรรมบริษัท

บรรยายกาศงาน Thaifex-world of food Asia 2015
บรรยากาศงาน MANUFECTURING EXPO 2015
งานพักผ่อนประจำปีบริษัท 2009
งานพักผ่อนประจำปีบริษัท 2008
ออกงานแสดงสินค้า MTA Vietnam 2008
งามนสัมนาบริษัทปี 2008
งานพักผ่อนประจำปีบริษัท 2007
งามนสัมนาบริษัทปี 2007
ออกงานแสดงสินค้า Propak 2007
ออกงานแสดงสินค้า Propak 2006
ออกงานแสดงสินค้า CAEXPO 2005